ITI ostravské aglomerace (informace, výzvy)

1.Prezentace ze Semináře k výzvám ITI – Vzdělávací infrastruktura – zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ze dne 9.5.2018

-Prezentace zprostředkujícího subjektu ITI (9. výzva ZS ITI) – ZNV

-Prezentace nositele ITI (výzva nositele ITI č. 22) – ZNV

-Prezentace CRR – ZNV

2.Prezentace ze Semináře k výzvám ITI – Vzdělávací infrastruktura – základní, střední a vyšší odborné školy ze dne 9.5.2018

-Prezentace zprostředkujícího subjektu ITI (10. a 11. výzva ZS ITI) – ZŠ, SŠ, VOŠ

-Prezentace nositele ITI – ZŠ, SŠ, VOŠ

-Prezentace CRR

 

*ITI prezentace ze dne 27.11.2017 (Závěrečná konference MAP ORP Ostrava) 

*Integrovaná teritoriální investice (ITI) je nástroj investičního plánování, určený pro silně urbanizované území, které mají klíčový význam pro region z hlediska ekonomického růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti.

*Odkaz na stránky ITI ostravské aglomerace:

www.itiostravsko.cz

*Území ostravské aglomerace

Předkládané vymezení ostravské aglomerace reprezentuje kompaktní území s velmi vysokými vzájemnými každodenními interakcemi mezi jeho obcemi v zázemí a jádry aglomerace, navíc je vnitřně poměrně uzavřené.

Vymezená ostravská aglomerace se skládá ze 124 obcí a žije zde 966 866 obyvatel, soustřeďuje tak 86 % obyvatel Larger Urban Zone Ostrava (Eurostat) a 79,4 % obyvatel Moravskoslezského kraje (na 35,9 % jeho rozlohy). Hustota zalidnění celého kraje činí 224 obyv./km2, zatímco hustota zalidnění aglomerace dosahuje 496 obyv./km2 (údaje k 31.12.2014). Rozloha ostravské aglomerace je 1949,74 km2.

Seznam obcí naleznete na:

http://www.itiostravsko.cz/images/Seznam-obc-ITI—124.pdf

Proces schvalování PZ a žádostí o podporu

1. Vyhlášení výzvy nositele ITI/ZS ITI

Harmonogramy výzev nositele ITI a ZS ITI je možné najít na http://www.itiostravsko.cz/cs-cz/vyzvy-nositele-iti/harmonogram-vyzev-nositele-iti a http://www.itiostravsko.cz/cs-cz/vyzvy-zs-iti/harmonogram-vyzev-zs-iti. Harmonogramy jsou průběžně aktualizovány.

2. Vyplnění elektronického formuláře PZ na itiostravsko.cz

Elektronický formulář projektového záměru vyplní žadatel o dotaci (předkladatel PZ) na http://www.itiostravsko.cz/cs-cz/vyzvy-nositele-iti/projektovy-zamer (bude zpřístupněno dle termínu uvedeného ve výzvě v poli „Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do poradní skupiny“.

3. Jednání poradní skupiny ITI (PS ITI) o předložených PZ

Na jednání PS ITI je přizván žadatel o dotaci k prezentaci projektového záměru. Pozvánka na jednání poradní skupiny je zaslána nejpozději 7 pracovních dnů před konáním jednání. PS ITI doporučí/nedoporučí PZ k projednání na nejbližším jednání Řídícího výboru ITI dále jen „ŘV ITI“).

4. Jednání ŘV ITI o předložených PZ

Výstupem jednání ŘV ITI je vydání souladu/nesouladu PZ se Strategií ITI ostravské aglomerace (povinná příloha žádosti o podporu). V případě vyhodnocení PZ jako nedostatečného, vrátí ŘV ITI projektový záměr k dopracování se lhůtou pro odstranění nedostatků v několika pracovních dnech (žadateli bude oznámen počet pracovních dnů), tak bude garantováno projednání PZ na následujícím jednání ŘV ITI.

Proces mezi body 1. – 4. v případě vydání kladného stanoviska ŘV ITI trvá cca 2 měsíce od předložení PZ v elektronickém formuláři.

5. Podání žádosti o podporu do ISKP (žadatel)

6. Hodnocení ZS ITI

viz Hodnotící kritéria ZS ITI na: http://www.itiostravsko.cz/cs-cz/zs-iti/hodnotici-kriteria-zs-iti

Proces mezi body 4. a 5. trvá cca 1 – 2 měsíce od podání žádosti o podporu v MS2014+.

7. Závěrečné hodnocení způsobilosti prováděné CRR

 

Poslední krok k získání podpory, který je v gesci Centra pro regionální rozvoj.

 Výzvy

Seznam aktuálně vyhlášených výzev se pomalu rozrůstá, v nejbližší době bude vyhlášena i výzva pro infastrukturu základních škol. Předpokládané vyhlášení výzvy na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání je září 2017.

 Seznam aktuálně vyhlášených výzev nositele ITI naleznete na:

http://www.itiostravsko.cz/cs-cz/vyzvy-nositele-iti/aktualni-vyzvy-nositele-iti

Seznam aktuálně vyhlášených výzev ZS ITI naleznete na:

http://www.itiostravsko.cz/cs-cz/vyzvy-zs-iti/aktualni-vyzvy-zs-iti

Kontakt

Kontakty naleznete na:

http://www.itiostravsko.cz/cs-cz/kontakty

Prezentace – seminář pro žadatele ITI 15.3.2017

Prezentace – seminář pro žadatele ITI  66. výzva IROP 15.03.2017

Prezentace – seminář pro žadatele (Zadávání a kontrola veřejných zakázek) – CRR, 15.03.2017

Prezentace – seminář pro žadatele ITI (Infrastruktura pro vzdělávání ) – CRR, 15.03.2017