MAP ORP Ostrava

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)

Statutární město Ostrava zahajuje realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Ostrava. Tento projekt řeší společnou tvorbu Strategického plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023 ve spolupráci a za účasti všech měst a obcí, dobrovolných svazků obcí, místních akčních skupin, zřizovatelů mateřských a základních škol, mateřských a základních škol, odborné a rodičovské veřejnosti, neziskového sektoru, školských rad, vzdělávacích a kulturních center, speciálních pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden, středisek volného času, základních uměleckých škol a dalších subjektů z oblasti vzdělávání a školství, které vyvíjí svou činnost na území města.

Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání a Integrovaného regionálního operačního programu. ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, řídící orgán OP výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV) vyhlásilo výzvu Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Cílem výzvy je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR“ a dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávacích soustav jednotlivých krajů a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Mezi hlavní opatření, které bude projekt v rámci tvorby MAP v podmínkách města Ostravy strategicky řešit, patří otázka předškolního vzdělávání a péče, čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání, inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem. Dále se bude mimo jiné zabývat rozvojem podnikavostí a iniciativy dětí a žáků, rozvojem kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, otázkou kariérového poradenství v základních školách, problematikou digitálních a jazykových kompetencí dětí a žáků, a dalšími.

Projekt je připraven jako dvouletý, ukončení realizace bude 31.12.2017.

Partněři