Struktura MAP ORP Ostrava

MAP ORP Ostrava – profil projektu

 

Správní obvod ORP Ostravy leží na severovýchodním okraji České republiky, v Moravskoslezském kraji.

Správní území obce s rozšířenou působností Ostrava:

 • všechny městské obvody města Ostravy: Hošťákovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava – Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice
 • města: Klimkovice, Šenov, Vratimov
 • obce: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice.Výměra řešeného území je 331,51 km2.
 • Uvedených 12 obcí kromě statutárního města Ostravy je tvořeno celkem 14 katastrálními územími.

 Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání je jednou z významných aktivit obce, kterou jí umožňuje zákon o obcích. Za tím účelem obec pro poskytování předškolního vzdělávání a plnění povinnosti zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s trvalým pobytem na území obce zřizuje svou mateřskou školu, nebo se za určitých smluvních podmínek dohodne s jinou obcí, případně se svazkem obcí. Také pro základní vzdělávání buď zřizuje svoji základní školu, nebo se postará o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Oblast předškolního a základního vzdělávání se tak stává problémem, který nelze řešit pouze na území jedné obce. Jde o oblast, které se musí společně věnovat (např. i s ohledem na dojíždění za prací v celém spádovém regionu) jak malé obce tak střední a velká města.

Celkový počet obyvatel ORP Ostrava k 31. 12.
2010 2011 2012 2013 2014
Čavisov 501 518 523 524 520
Dolní Lhota 1 392 1 405 1 429 1 435 1 454
Horní Lhota 734 751 788 803 790
Klimkovice 4 185 4 238 4 319 4 371 4 364
Olbramice 630 650 664 662 672
Ostrava 303 609 299 622 297 421 295 653 294 200
Stará Ves nad Ondřejnicí 2 631 2 649 2 707 2 734 2 753
Šenov 5 977 6 029 6 139 6 188 6 267
Václavovice 1 814 1 834 1 907 1 930 1 946
Velká Polom 1 876 1 936 1 997 2 036 2 039
Vratimov 6 902 6 935 6 966 7 062 7 151
Vřesina 2 744 2 780 2 847 2 858 2 861
Zbyslavice 584 614 616 618 623
ORP Ostrava – město 333 579 329 961 328 323 326 874 325 640

V ORP Ostrava se nachází 13 obcí, které lze členit do skupin dle počtu obyvatel:

nad 100 000:      Ostrava

5 000 – 9 999:      Šenov a Vratimov

2 000 – 4 999:      Klimkovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Vřesina

1 000 – 1 999:      Dolní Lhota, Václavovice a Velká Polom

500 – 999:            Čavisov, Horní Lhota, Olbramice a Zbyslavice

 

 

 

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání v ORP Ostrava

z dat SLDB

  2001 2011
Počet obyvatel 15+ 287 448 280 860
bez vzdělání 1 334 1 458
základní včetně neukončeného 68 763 52 356
střední vč. vyučení (bez maturity) 103 678 89 213
úplné střední (s maturitou) 69 485 73 090
nástavbové studium 6 028 7 227
vyšší odborné vzdělání 3 531 2 959
vysokoškolské 28 844 40 321

 

V každé obci se nachází minimálně jedna mateřská škola (MŠ). Ze čtyř nejmenších obcí se jen ve dvou nachází základní škola (ZŠ), a to jen 1. stupeň, přičemž ZŠ je sloučená s MŠ. Mezi jiná školská zařízení se řadí střediska volného času/domy dětí a mládeže (SVČ) a základní umělecké školy (ZUŠ). Víceletá gymnázia, která zajišťují vzdělávání druhého stupně ZŠ, se nacházejí pouze v Ostravě.

Na území statutárního města Ostrava se nachází 90 % škol a školských zařízení z celého ORP. Ve dvou nejmenších obcích (Čavisov a Horní Lhota) není zřízená žádná škola, nachází se tam pouze pobočky mateřských škol.

Soukromé školy se nacházejí pouze v městě Ostrava, v počtu ZŠ není zahrnuta škola PORG Ostrava, jež má sídlo v Praze.

Církví jsou zřízeny 4 školské instituce, nacházející se v Ostravě, z toho 2 ZŠ, dále Biskupské gymnázium a Salesiánské středisko volného času Don Bosco.

 

Počet dětí podle věku v ORP Ostrava

k 31. 12.

2010 2011 2012 2013 2014
0 – 2 let 10 733 10 475 9 882 9 463 9 537
3 – 5 let 10 167 10 623 10 776 10 701 10 085
6 – 15 let 29 139 28 772 29 151 29 772 30 682

 

 

 

Zřizovateli základních škol jsou zejména obce, dále v ORP Ostrava se nacházejí krajské ZŠ, školy zřízené soukromým subjektem, MŠMT nebo církví.

 

Počet školských zařízení podle zřizovatele
Státní správa Obec Privátní sektor Církev Kraj
x 79 13 1 5
2 68 9 2 9
ZUŠ x 3 1 x 10

Předpoklad počtu žáků v ZŠ vychází z údajů Projekce obyvatelstva v krajích v pětiletých věkových skupinách. ORP Ostrava tvoří průměrem 26,29 % obyvatel Moravskoslezského kraje. Na základě počtu žáků v ZŠ ve šk. roce 2013/2014 byly poměrem k vývoji počtu dětí v ORP Ostrava vytvořen odhad počtu žáků v ZŠ v roce 2018 a 2023.

Základní školy v Ostravě mají nadbytečné kapacity. V některých městských obvodech již proběhla optimalizace škol (byly zrušeny některé ZŠ). Soukromé školy mají nepatrný vliv na celkovou kapacitu základního školství. Počet žáků se v současnosti mírně zvyšuje, v celkovém počtu škol v ORP má však mírný příbytek či úbytek žáků malý vliv. Dle odhadu vývoje bude počet žáků nejvyšší v r. 2019 a v následujících letech pak bude postupně nenávratně klesat.

 

Základní vzdělání v ORP Ostrava
  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Školy 92 91 90 89 88 90
Třídy 1 314 1 277 1 274 1 263 1 282  Nezj.
Děti 25 299 24 978 24 922 25 116 25 462  Nezj.
Učitelé 1 814 1 774 1 766 1 746 1 759  Nezj.

 

ZUŠ SVČ/DDM
14 6

Vzhledem k demografickému vývoji a zejména s nárůstem obyvatel ve venkovských satelitech musí některé menší městské obvody Ostravy a okolní obce v nejbližších letech řešit nárůst dětí v ZŠ.

Mateřské školy (MŠ) v ORP Ostrava jsou zřizovány zejména obcemi (v Ostravě městskými obvody), dále také krajem, církví nebo soukromým subjektem.

 

Předškolní vzdělání v ORP Ostrava
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Školy 91 91 86 89 94 98
Třídy 413 427 432 441 451  Nezj.
Děti 9 646 9 995 10 293 10 374 10 504  Nezj.
Učitelé 775 810 833 845 850  Nezj.

Krajské MŠ jsou velkou většinou se speciálními třídami. Počet mateřských škol ve sledovaných letech postupně roste, a to také díky zvyšujícímu se počtu soukromých MŠ v posledních 3 letech. Roste počet dětí i ve speciálních třídách mateřských škol.

Předpoklad počtu dětí v MŠ vychází z údajů Projekce obyvatelstva v krajích v pětiletých věkových skupinách. ORP Ostrava tvoří průměrem 26,29 % obyvatel MSK kraje. Na základě počtu dětí v MŠ ve šk. roce 2013/2014 byly poměrem k vývoji počtu dětí v ORP Ostrava vytvořen odhad počtu dětí v MŠ v r. 2018 a 2023. Předpokládaný vývoj struktury obyvatel v Ostravě kopíruje vývoj struktury obyvatel ČR. Lidí v nejnižších věkových kategoriích bude pomalu ubývat.

Ostrava město má dostatečné kapacity mateřský škol. Vznik nových soukromých a firemních školek (v roce 2013 existuje již 12 takových MŠ) má v celkovém souhrnu nepatrný vliv na zvýšení kapacity. V MŠ se vzhledem k demografickému vývoji nepředpokládá rozšíření kapacity. V okrajových městských obvodech a obcích však stále může být nedostatečná kapacita způsobena přistěhováním obyvatel.

Relevantní významné strategické dokumenty:

1/ Strategie území správního obvodu ORP Ostrava v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, podpory zaměstnanosti a podnikání a životního prostředí – kvality ovzduší na období 2015 až 2024  – Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

2/ ITI ostravské aglomerace (v přípravě)

3/Strategický plán sociálního začleňování, Ostrava, 2015 – 2018 (statutární město Ostrava ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování)

4/ Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2016

5/ Strategické dokumenty MAS a mikroregionů (MAS Opavsko, Mikroregion Slezská brána, a další)

6/ Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015 – 2020

7/ Strategie vzdělávání 2020

8/ Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018

Místní akční skupiny v rámci ORP Ostrava:

 • MAS Pobeskydí
 • MAS Slezská brána, z.s.
 • Místní akční skupina Opavsko z.s.
 • MAS Regionu Poodří, z.s.Zástupci jmenovaných místních akčních skupin budou členy Řídícího výboru.
 • Svazky obcí v rámci ORP Ostrava:
 • Mikroregion Matice Slezská
 • Region Slezská brána
 • Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
 • Sdružení obcí Bílovecka
 • Zástupci jmenovaných svazků obcí budou členy pracovních skupin, budou zapojeni do realizace MAP ORP Ostrava. Členy Řídícího výboru budou na základě rozhodnutí a schválení Řídícího výboru.

 

Partněři