Aktuální dotační možnosti

Městský obvod Moravská Ostrava vyhlásil dotační výzvu na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a sociální péče. Smyslem dotací je podpora konkrétních akcí na celoroční činnosti, které přispívají k obohacení života občanů, a to především v oblastech tělovýchovy, sportu, volnočasových aktivit, kultury, vzdělávání, vědy, sociálních služeb, atp. Z dotací pak mohou žadatelé hradit např. provozní náklady, pronájmy, spotřební materiál, propagaci a další. Dotace jsou pro rok 2023 jsou rozděleny do tří oblastí:

A. Kultura a umělecké aktivity (předpokládaný objem vyčleněných finančních prostředků je 1 250 000 Kč).

B. Tělovýchova a sport, volný čas, vzdělávací aktivity, zaměřené zejména na děti a seniory (předpokládaný objem vyčleněných finančních prostředků je 1 250 000 Kč).

C. Sociální péče a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené (předpokládaný objem vyčleněných finančních prostředků je 300 000 Kč).

Okruh způsobilých žadatelů, podmínky pro poskytnutí dotace, účel, na který mohou být dotace poskytnuty, lhůta pro podání žádosti a další potřebné informace ke zdárnému podání žádosti jsou obsaženy v již zmiňovaném Programu, který je zveřejněn na úřední desce a webových stránkách městského obvodu. Žádosti na rok 2023 jsou přijímány od 20. do 31. ledna 2023. Žádost je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend, jenž je k dispozici na webových stránkách obvodu: https://moap.ostrava.cz/cs/obcan/ucelove-dotace-a-granty

OZO rozdělí milion korun na zelené projekty

Sedmý ročník Tematických výzev OZO Ostrava je odstartován. Ostravská odpadová společnost v rámci letošní výzvy Zelená pro Ostravu opět podpoří projekty zaměřené na výsadbu a údržbu veřejné zeleně ve městě. Financovány budou už podruhé z veřejné sbírky, kterou tvoří výtěžek z Reuse centra Ostrava. To za rok 2022 vydělalo více než 1 milion korun.

„Harmonogram letošní tematické výzvy zůstává stejný jako v minulých letech,“ upřesňuje podmínky podpory V. Karasová ze společnosti OZO Ostrava. „Žádosti mohou uchazeči podávat do konce února prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webu ozoostrava.cz, kde lze nalézt i další upřesňující informace. V březnu pak z došlých žádostí vybereme ty, které nejlépe splňují zadání, a s podpořenými subjekty podepíšeme smlouvu. Práce na samotných projektech pak mohou začít už v dubnu a konec realizace je stanoven na 31. října. Podpořené organizace pak musí účetně doložit, že podpora ze strany OZO, která se může letos pohybovat v rozmezí 50-200 tisíc Kč, byla využita ke stanovenému účelu.“

O podporu v rámci výzvy Zelená pro Ostravu mohou žádat právnické osoby veřejného i soukromého sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO. Podmínkou podpory projektů je  realizace „ozeleňovacích“ aktivit na veřejně přístupných místech na území statutárního města Ostravy a doložení souhlasu vlastníka pozemku, případně čestné prohlášení žadatele o vlastnictví pozemku.

Formulář žádosti o podporu projektu je uveřejněn na webu OZO Ostrava ZDE.  

RSK Ústeckého kraje zveřejnila informaci o plánovaném termínu vyhlášení výzvy na konektivitu pro SŠ a ZŠ. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 30.01.2023. Více informací naleznete ZDE.