Pracovní skupiny

S ohledem na metodiku MAP III a zkušenosti z předchozích projektů (MAP, MAP II) je zachována kontinuita a je ustaveno 6 pracovních skupin (4 povinné a 2 nepovinné). Funkční PS jsou zcela klíčové pro úspěšnou realizaci projektu MAP ORP Ostrava III. Jsou odbornou platformou, na základě které jsou pojmenovávány potřeby území v dané oblasti, podněty k řešení a návrhy implementace. PS také sestavují odborná stanoviska a analýzy. PS jsou řízeny vedoucími pracovních skupin, kteří jsou zcela klíčoví členové organizační struktury MAP, jsou členy řídícího výboru a vytváří tak odborné propojení všemi úrovněmi realizace projektu. Organizují činnosti členů PS, informují je o vývoji MAP, společně plánují a realizují jednotlivé činnosti v rámci projektu MAP ORP Ostrava III. PS se podílí na přípravě a s předstihem projednávají materiály, které má schvalovat ŘV. Je jim umožněno i připomínkování dokumentů MAP, legislativních návrhů a dalších dokumentů dle aktuálních potřeb území.

Základem PS v MAP ORP Ostrava III jsou členové, kteří již v rámci MAP pracovali. Aktivní členové PS z projektu MAP II byli osloveni k opětovnému zapojení a tvoří jádro nově ustavených PS. Toto jádro členů PS bylo doplněno o nové členy na základě doporučení metodika pro strategické a akční plánování, na základě aktivity těchto členů v rámci realizace jiných aktivit v rámci projektu MAP ORP Ostrava II nebo na základě doporučení aktivních členů PS.

Za dobu realizace projektu MAP ORP Ostrava III se členové jednotlivých pracovních skupin setkají minimálně 7x.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČI

Může mít až 15 členů. PS vede vedoucí PS, která/ý je zároveň členem ŘV a bude současně zpravodajem pro ŘV. PS je složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů a delegovaných odborníků. Do činnosti této PS jsou zapojeni učitelé, zřizovatelé, místní lídři a experti na danou problematiku. Tato PS byla již činná v projektu MAP I a MAP II, a proto jsou jejím základem aktivní členové pracovní skupiny z předchozích projektů MAP. 

Nedílnou součástí práce PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou je PS zaměřena. PS se bude zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory v projektech z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I nebo jsou zapojeny do realizace jiných systémových nebo koncepčních projektů a mohou být lídry v dané problematice. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Tato pracovní skupina spolupracuje s pracovní skupinou pro financování. Dále se tato PS bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8.

Místní leader: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, kontakt: mshornicka@seznam.cz
Odborník ICT: Mgr. Ivana Češková, kontakt: ivana.ceskova@dolnivitkovice.cz

Zápisy z jednání: 1. jednání konané dne 27.06.2022, 2. jednání konané dne 03.10.2022, 3. jednání konané dne 21.11.2022, 4. jednání konané dne 05.12.2023 (otevřené jednání), 5. jednání konané dne 16.01.2023, 6. jednání konané dne 27.02.2023, 7. jednání konané dne 15.05.2023, 8. jednání konané dne 28.08.2023, 9. jednání konané dne 25.09.2023

Jméno, příjmení, titulZařazeníPozicePracoviště
Mgr. Iva Chadzipanajotidisovávedoucí PSředitelka MŠMŠ Hornická, Ostrava
Mgr. Jana Secovápedagogředitelka SVČSVČ Korunka, Ostrava – Mariánské hory
Regina Vřeskázřizovatelstarostkaobec Zbyslavice
Renáta Kroupovázřizovatelodbor školství a kulturyÚMOb Ostrava – Jih
Radmila Kuboňovápedagogředitelka MŠMŠ Hello, Ostrava
Mgr. Petra Korbelovápedagogředitelka MŠMŠ Dětská 920, Ostrava – Poruba
Mgr. Alice Strnišťovápedagogředitelka MŠMŠ Ostrava – Hrabová
Bc. Natálie Kaštovskápedagogředitelka MŠMŠ Paprsek (se spec. vzděláváním), Ostrava – Hrabůvka
PhDr. Karin FodorovápedagogVŠ pedagogOstravská univerzita, PdF
Mgr. Ivana Češkováodborníkvedoucí lektorského týmu
ředitelka ČASC
Svět techniky Ostrava
Česká asociace science center ČR
Mgr. Stanislava Korcovápedagogředitelka MŠMŠ Varenská 2a, Ostrava
Mgr. Adéla Mikeskovápedagogředitelka MŠMŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA

Může mít až 15 členů. PS vede vedoucí PS, která/ý je zároveň členem ŘV a bude současně zpravodajem pro ŘV. PS je složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů a delegovaných odborníků. Do činnosti této PS jsou zapojeni učitelé, zřizovatelé, místní lídři a experti na danou problematiku. PS byla činná již v projektu MAP I a MAP II, proto jsou jejím základem aktivní členové PS předchozích projektů MAP.

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou je PS zaměřena. PS se bude zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory nebo jsou zapojeny do realizace jiných projektů a mohou být lídry v dané problematice. Dále se tyto PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, s minimálně pětiletou praxí v základní škole. Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské organizace věnující se dětem a žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebo certifikovaný lektor. V každé PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Místní leader: Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, kontakt: libuse.prikrylova@seznam.cz
Odborník ICT: Mgr. Milada Božeková, kontakt: mbozekova@svcoo.cz

Zápisy z jednání: 1. jednání konané dne 13.06.2022, 2. jednání konané dne 19.09.2022, 3. jednání konané dne 28.11.2022, 4. jednání konané dne 07.02.2023, 5. jednání konané dne 18.04.2023, 6. jednání konané dne 29.05.2023 (otevřené), 7. jednání konané dne 13.06.2023, 8. jednání konané dne 27.09.2023

Jméno, příjmení, titulZařazeníPozicePracoviště
Mgr. Libuše Přikrylová, MBAvedoucí PSředitelka ZŠZŠ Provaznická 64, Ostrava
Mgr. Milada Božekovápedagogředitelka SVČSVČ Ostrava, Moravská Ostrava
Jitka Lukšováodborníkvedoucí knihoven (vedoucí obvodu 4)Knihovna města Ostravy
Lenka KlemšováOdborníkŠkolní knihovníkZŠ Provaznická 64, Ostrava
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.pedagog, odborníkpedagog VŠOstravská univerzita, PdF
Mgr. Radka KrejčíOdborníkMetodikMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Mgr. Lenka LednickáPedagogředitelka bilingvní ZŠZŠ Ostrčilova, Ostrava
Mgr. Šárka Královápedagogředitelka MŠMateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
Mgr. Hana Petrová, MBApedagogředitelka ZŠZŠ Ostrava-Poruba, Porubská 832
Mgr. Věra Rymiecovápedagogředitelka ZŠZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA

Může mít až 15 členů. PS vede vedoucí PS, která/ý je zároveň členem ŘV a bude současně zpravodajem pro ŘV. PS je složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů a delegovaných odborníků.

Do činnosti této PS jsou zapojeni učitelé, zřizovatelé, místní lídři a experti na danou problematiku. PS byla již činná v projektu MAP I a MAP II, proto jsou jejím základem aktivní členové PS předchozích projektů MAP. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou je PS zaměřena. PS se bude zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory nebo jsou zapojeny do realizace jiných projektů a mohou být lídry v dané problematice. Dále se tyto PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské organizace věnující se dětem a žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebo certifikovaný lektor. V každé PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Místní leader: Mgr. Kateřina Hořejší, kontakt: reditel@ddmporuba.cz
Odborník ICT: RNDr. Michal Vavroš, Ph. D., kontakt: vavros@wigym.cz

Zápisy z jednání: 1. jednání konané dne 15.06.2022, 2. jednání konané dne 05.09.2022 (fotogalerie z jednání ZDE), 3. jednání konané dne 28.11.2022, 4. jednání konané dne 09.01.2023, 5. jednání konané dne 20.02.2023, 6. jednání konané dne 17.04.2023, 7. jednání konané dne 05.06.2023, 8. jednání konané dne 03.10.2023

Jméno, příjmení, titulZařazeníPozicePracoviště
Mgr. Kateřina Hořejšívedoucí PSředitelka DDMředitelka DDM Ostrava – Poruba
Mgr. Naděžda Pavliskovápedagogředitelka ZŠZŠ Šenov
RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.pedagog, odborník – Hejného matematikapedagog VŠOstravská univerzita, PdF
Mgr. Hana Vantuchováodborníkčlen mensyMensa České republiky
Ivana Němcováodborník ICTSenior HR specialistTietoEVRY Ostrava
PaedDr. Dana Schönovápedagogředitelka MŠMateřská škola, Ostrava, Čs. exilu 670
Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph. D.pedagogpedagog VŠVŠB-TUO
RNDr. Michal Vavroš, Ph. D.pedagogzástupce řediteleWichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba
Mgr. Marta Teichmannovápedagogpedagog matematiky, koordinátor nadáníZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804
Mgr. Eva Janšovápedagogpedagog matematikyZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 110/46

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Může mít až 15 členů. PS vede vedoucí PS, která/ý je zároveň členem ŘV a bude současně zpravodajem pro ŘV. PS je složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů a delegovaných odborníků.

PS pro rovné příležitosti je složená z ředitelů škol a zřizovatelů, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží a dalších odborníků, místních lídrů a expertů na danou problematiku. Základem PS jsou členové PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání z projektu MAP II. Obsahem práce PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnost vzdělávacího systému uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS bude také vytvářet popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Obsahem práce PS pro rovné příležitosti je projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity A 1.8 Místní akční plánování, především posuzování, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS navrhne konkrétní návrhy aktivit nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a snižující selektivitu vzdělávacího systému v území a uvnitř škol. Ve strategické části budou zařazeny aktivity reflektující tuto problematiku, a to v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně budou zařazeny v akčních plánech. V obou dokumentech budou označeny poznámkou PŘÍLEŽITOST.

Místní leader: Mgr. Petra Neuwirthová, kontakt: pneuwirthova@slezska.cz

Zápisy z jednání: 1. jednání konané dne 15.06.2022, 2. jednání konané dne 10.10.2022 (prezentace ZŠ Šalounova ZDE), 3. jednání konané dne 21.11.2022, 4. jednání konané dne 16.01.2023, 5. jednání konané dne 16.02.2023, 6. jednání konané dne 04.05.2023, 7. jednání konané dne 29.06.2023, 8. jednání konané dne 21.09.2023

Jméno, příjmení, titulZařazeníPozicePracoviště
Mgr. Petra Neuwirthovávedoucí PSvedoucí odboru – zřizovatelSMO – ÚMOb Slezská Ostrava
Mgr. Zuzana Škapovápedagogředitelka ZŠZŠ Dětská 915, Ostrava-Poruba
Mgr. Eduard Rišicapedagogvýchovný poradceZŠ Na Vizině 28, Slezská Ostrava
Mgr. Jaromír Šedý, MBApedagogředitel ZŠZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova
Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. odborníkvedoucí katedry sociální pedagogiky, garantka praxí, poradce pro Bc. Sociální pedagogikaOstravská univerzita, PdF
Mgr. Petra Chudá/Mgr. Jakub Macošek*odborníkpracovník PPP, metodik prevencePPP Ostrava-Zábřeh
Mgr. Dagmar Sklenářováodborníksociální pracovníkCentrum sociálních služeb Ostrava
Bc. Lenka Anežkovápedagogředitelka MŠMŠ Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61
Mgr. Lenka Demjanováodborníksociální pracovnice SPCZŠ Těšínská, Ostrava, SPC
PaedDr., Mgr. Irena Johanka Savková, MBAodborník, pedagogředitelka ZŠMŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava
Mgr. Ivona Šťovíčkováodborníkstatutární zástupce, vedoucí projektůS.T.O.P., z.s.
* pracovníci PPP Ostrava-Zábřeh se budou jednání PS účastnit dle časových možností (budou se dle potřeby střídat)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Může mít až 15 členů. PS vede vedoucí PS, která/ý je zároveň členem ŘV a bude současně zpravodajem pro ŘV. PS je složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů a delegovaných odborníků. Do činnosti této PS jsou zapojeni učitelé, zřizovatelé, místní lídři a experti na danou problematiku. Tato PS byla již činná v projektu MAP I a MAP II, a proto jsou jejím základem aktivní členové pracovní skupiny z předchozích projektů MAP. 

Nedílnou součástí práce PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou je PS zaměřena. PS se bude zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory v projektech z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I nebo jsou zapojeny do realizace jiných systémových nebo koncepčních projektů a mohou být lídry v dané problematice. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, s minimálně pětiletou praxí v základní škole. Tato pracovní skupina spolupracuje s pracovní skupinou pro financování. Dále se tato PS bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8

Místní leader: Ing. Milan Chalupa, kontakt: milan.chalupa@zssoupala.cz
Odborník ICT: PaedDr. Aleš Koutný, kontakt: zs.zelena@volny.cz

Zápisy z jednání: 1. jednání konané dne 22.06.2022, 2. jednání konané dne 16.09.2022 (fotogalerie z jednání ZDE), 3. jednání konané dne 11.11.2022, 4. jednání konané dne 13.01.2023, 5. jednání konané dne 03.03.2023, 6. jednání konané dne 02.06.2023, 7. jednání konané dne 22.09.2023

Jméno, příjmení, titulZařazeníPozicePracoviště
Ing. Milan Chalupavedoucí PSředitel ZŠZŠ J. Šoupala, Ostrava – Poruba
PaedDr. Aleš Koutnýpedagogředitel ZŠZŠ Zelená, Ostrava
Mgr. Radim ŽižkapedagogpedagogŽS Šenov
Ing. Jiří Arlethodborníkvedoucí projektů, centrum podpory inovacíVŠB-TUO
Ing., Svatopluk Slovák, Ph.D.pedagogpedagog VŠ, tajemník KPVOstravská univerzita, PdF
Mgr. Kateřina Hořejšípedagogředitelka DDMDDM Ostrava – Poruba
Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.pedagogŘeditel Moravskoslezského paktu zaměstnanostiMoravskoslezský pakt zaměstnanosti
Mgr. Ivana Češkováodborníkoddělení vzděláváníDOV, Svět techniky
PaedDr. Dana Zemánkováodborníkmetodik asistentů pedagoga a školních asistentůMagistrát města Ostravy – odbor kultury a školství
Mgr. Joana Fursovápedagogspeciální pedagogZŠ Těšínská (SPC Kpt. Vajdy)

PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ

Může mít až 15 členů, doporučené složení je 5 osob. PS vede vedoucí PS, která/ý je zároveň členem ŘV a bude současně zpravodajem pro ŘV. PS je složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů a delegovaných odborníků.

PS pro financování bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8. Výstupy z jednání předává formou doporučení ŘV. PS pro financování také projednává a připomínkuje všechny materiály relevantní pro PS MAP v podaktivitě A 1.8. PS pro financování může mít vytvořeny pracovní podskupiny. Cílem PS pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (ESIF, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS pro financování se může zabývat i dalšími tématy, jako jsou např. prioritizace investičních záměrů v SR MAP – nastavení optimální sítě škol a školských zařízení v území, posouzení zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních záměrů předkládaných do SR MAP v kontextu daného území, vytvoření návrhu jednotné metodiky financování provozu škol a školských zařízení na daném území, která bude garantovat kvalitní zázemí pro počáteční vzdělávání na všech školách v regionu. Součástí může být i zvážení možnosti společného postupu při nákupu energií a dalších komodit vedoucích k úsporám. Důležitou sférou, kterou se PS pro financování může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní či manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků z ESIF. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Místní leader: PaedDr. Ivona Klímová, MBA, kontakt: klimova@gymnaziumhello.cz

Zápisy z jednání: 1. jednání konané dne 14.06.2022, 2. jednání konané dne 11.10.2022, 3. jednání konané dne 22.11.2022, 4. jednání konané dne 05.01.2023, Analýza výuky finanční gramotnosti, 5. jednání konané dne 23.02.2023, 6. jednání konané dne 13.04.2023, 7. jednání konané dne 08.06.2023, 8. jednání konané dne 21.09.2023

Jméno, příjmení, titulZařazeníPozicePracoviště
Mgr. Tereza Krčíkovávedoucí PSvedoucí oddělení strategie a projektů ve vzděláváníMagistrát města Ostravy – odbor kultury a školství
PaedDr. Ivona Klímová, MBApedagogředitelka ZŠ HelloGymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
Ing. Hana Knapíkovázřizovatelreferent školství a ekonomiky – ekonom odděleníÚMOb Ostrava-Jih
Ing. Gabriela Cieslarová, Ph.D.odborník, pedagogekonomika, marketing, managementOstravská univerzita, Pedagogická fakulta
Mgr. Jana Secovápedagogředitelka SVČSVČ Korunka, Ostrava – Mariánské hory
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.pedagogředitel ZŠZŠ Ostrava – Jih, Březinova 52
Mgr. Dagmar Vdolečkováspecialista externího financováníSpecialista externího financování, zástupce ITIMagistrát města Ostravy – odbor strategického rozvoje
Mgr. Iva Májkováspecialista finanční podporyprojektový manažer MAP IIIMagistrát města Ostravy – odbor kultury a školství
Ing. Zdeňka Maralíkováodborníkředitelka pro rozvoj a vnější vztahyPRIGO Group
Mgr. Ing. Karolina Joannidupedagogzástupkyně řediteleZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12
Ing. Miroslava Švancerovázřizovatelmetodik pro příspěvkové organizaceSMO – ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
Mgr. Miroslava Špaňhelovápedagogředitelka MŠMŠ Slezská Ostrava, Komerční 22a
Mgr. Bc. Lenka Martínkovápedagogředitelka ZŠZŠ Dolní Lhota (1. st.)