O projektu

Projekt místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejících projektů MAP. Hlavním cílem projektu MAP ORP Ostrava III je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání na území SO ORP Ostrava. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OP JAK a IROP.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY


Aktualizace SR MAP – seznamu investičních priorit ORP Ostrava
Aktualizace SR MAP proběhne v pravidelném intervalu šesti měsíců, tzn. v březnu 2023. Termín pro zasílání aktualizovaných/nových projektových záměrů a souhlasů zřizovatele je stanoven do 03.03.2023. Bližší informace k aktualizaci naleznete ZDE.


Aktuality