Ochrana osobních údajů

Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 008 45 451, si Vás tímto dovoluje za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, ke kterým dochází v souvislosti s Vaší činností na této webové stránce.

 

Statutární město Ostrava je příjemcem podpory na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP, číslo výzvy 02_23_017, v programu Operační program Jan Amos Komenský (dále jen „projekt“). Fyzická realizace tohoto projektu je plánována v období od 01.01.2024 do 31.12.2025. Aktivity realizované v rámci tohoto projektu jsou dokládány prostřednictvím prezenčních listin, kdy prezenční listiny jsou pak dále předávány poskytovateli podpory, tedy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za účelem průběžného monitorování realizace projektu a jeho evaluace. Osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, organizace, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, podpis jsou zpracovávány za účelem:

  • přípravy vzdělávací aktivity v projektu, a to včetně zpracování prezenční listiny na akci, kontaktování přihlášeného účastníka v případě změn týkající se konané akce,
  • ověření pracovněprávního nebo jiného vztahu k zaměstnavateli či organizaci, která je zapojena do činností spojených s realizací projektu nebo je cílovou skupinou projektu,
  • administrace a monitorování projektu, včetně uchovávání dokumentace z projektu po jeho skončení (dokumentace z projektu je uchovávána po dobu deseti let od splnění všech podmínek realizace projektu),
  • oslovení k zapojení do evaluačních aktivit projektu (zaslání elektronického evaluačního dotazníku k dobrovolnému vyplnění).
  • oslovení za účelem hodnocení výzvy číslo 02_23_017 ze strany řídícího orgánu MŠMT ČR.

Realizace vzdělávací akce v rámci projektu vyžaduje zpracování osobních údajů k uvedeným účelům. Proto je nezbytnou podmínkou účasti na vzdělávací akci Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který vyjádříte vyplněním odpovědi „ANO“ do příslušného pole registračního formuláře.

 

Kontaktní údaje SMO

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

ID datové schránky: 5zubv7w

e-mail: posta@ostrava.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů SMO:

Ing. Petr Štětka, Moore Advisory CZ s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Karlín 186 00 Praha 8,

e-mail: gdpr@moore-czech.cz, petr.stetka@moore-czech.cz, tel. č.: +420 227 031 495.

 

Vzhledem k tomu, že jsou prezenční listiny a Vaše kontaktní údaje předávány za účelem kontroly projektu a evaluace výzvy poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jakožto správci, doplňujeme i údaje k poskytovateli dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

ID datové schránky: vidaawt

Elektronická adresa podatelny: posta@msmt.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce:

Mgr. Šárka Jílková, e-mail: gdpr@msmt.cz, tel.: +420 234 811 105

 

Statutární město Ostrava Vás tímto informuje, že v souvislosti s výše uvedeným zpracováváním osobních údajů máte následující práva:

Právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“.

Právo na přístup k osobním údajům; právem na přístup se rozumí oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace o účelu zpracování, době zpracování atp.

Právo na přenositelnost osobních údajů; podstatou tohoto práva je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste správci poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů.

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; omezení zpracování představuje situaci, kdy jsou Vaše uložené osobní údaje označeny za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu; údaje, u kterých bylo přistoupeno k omezení zpracování, může správce zpracovávat, s výjimkou jejich uložení, pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.

Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Právo vznést stížnost, v případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.gov.cz.