Informace k aktualizaci strategického rámce investičních priorit MAP ORP OSTRAVA v měsíci červnu 2021

Nové a aktualizované projektové záměry zasílejte nejpozději do 11.6.2021!

V programovém období 2021 – 2027 bude podmínkou pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a jiných OP, prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP (SR MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení.

V souvislosti s novým programovým obdobím  byly realizovány ze strany ŘO OPVVV i nové „Tabulky“ strategického rámce investic. Nové a aktualizované projektové záměry – tabulky investic, je nutné zařadit již do  nových tabulek. Do nových tabulek JE NUTNÉ zařadit jednak nové projektové záměry + aktualizované projektové záměry, které jsou uvedeny v původní staré tabulce strategického rámce (viz přílohy).

1. Zřizovatelé vyplní údaje za nové a aktualizované projektové záměry do nové tabulky pro nové programovací období  2021-2027 a odešlou tabulku v excelu na rkarabinova@ostrava.cz;

Opětovně je nutný souhlas zřizovatele k dané nové tabulce (výpis z usnesení – příspěvkové organizace, popř. podpis zřizovatele) ;  souhlas zřizovatele (naskenovat výpis z usnesení nebo zaslat datovou schránkou originál digitálně podepsané tabulky nebo zaslat podepsaný originál ze strany zřizovatele poštou…) zasílejte na ksynek@ostrava.cz; popř. na adresu: Bc. Karel Synek, odbor školství a sportu, Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

2. Nové projektové záměry budou vyplněny do nové tabulky a označeny v posledním sloupci písmenem N;

Aktualizované projektové záměry (prosíme o aktualizaci maximálního počtu projektů, které jsou uvedeny ve staré tabulce strategického rámce) budou označeny v posledním sloupci písmenem A; uveďte prosím, pod kterým pořadovým číslem ve staré tabulce  strategického rámce byl projekt uveden.

Pokud byl již projekt uvedený ve staré tabulce strategického rámce realizován, popř. je schválen, probíhá jeho realizace nebo realizován nebude, prosím uveďte tuto informaci, vč. pořadového čísla, pod kterým je tento projekt ve staré tabulce strategického rámce uveden do emailu, ve kterém budete zasílat novou tabulku nových a aktualizovaných projektových záměrů na rkarabinova@ostrava.cz

 

Vysvětlivky k nové tabulce:

1. identifikace školy –  Je třeba uvést všechny školy, kterých se to týká a jejich identifikaci.
Přestože někteří zřizovatelé, městské obvody, podávají jeden projekt (jednu žádost o dotaci) za více škol, tzn. do jednoho projektu je zařazeno více škol (například vybudování fyzikálních učeben na 5 školách).

2. typ projektu-vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi– jedná se i např. o výstavbu a rekonstrukci hřišť, tělocvičen, sportovišť apod. –  s podmínkou, že po vyučování budou veřejně přístupné.