Podporujeme rozvoj čtenářské gramotnosti dětí a žáků vzděláváním pedagogů i školních knihovníků

Čtenářská gramotnost je schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti (PISA). Ukazuje se totiž, že žáci s nízkou úrovní čtenářské gramotnosti čelí v dospělosti vážným problémům spojeným s uplatněním na trhu práce i s obecným zapojením do společnosti. Podstatou čtenářské gramotnosti tedy není jen prostá dovednost čtení textu, ale spíše to, zda dokážeme z přečteného textu získat potřebné informace, zda je dokážeme pochopit a interpretovat a také kriticky posoudit.

Jak potvrzují šetření České školní inspekce, ale také PIRLS 2022 či PISA 2021, jedná se o oblast, které musíme věnovat maximální pozornost, neboť hraje zcela zásadní roli pro úspěšné vzdělávání žáků ve všech předmětech. I přesto tuto skutečnost nemá mnoho škol stále jasnou strategii, jak čtenářskou gramotnost systematicky rozvíjet. Klíčem ke zlepšení je větší důraz na čtení s porozuměním, práci s různorodými texty a podporu čtenářství jako takového napříč vzdělávacími obory.

Na základě doporučení pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka projektu MAP ORP Ostrava III jsme proto realizovali Workshop k rozvoji čtenářské gramotnosti s Mgr. Jarmilou Polomskou, ale také Čtenářskou dílnu na vlastní kůži, tedy náslechovou hodinu s následným rozborem, stejné lektorky. Pro podporu rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií jsme zařadili seminář Práce s textem u dětí a žáků s dyslexií lektorky PaedDr. Dany Zemánkové. Všechny tyto aktivity se setkaly s velmi kladným hodnocením jejich účastníků a my doufáme, že nově nabyté znalosti a zkušenosti dokáží přenést do své výuky.

Realizací těchto tří aktivit však nekončíme. V září vám nabídneme seminář Mgr. Moniky Chrobákové –RWCT v přírodovědných předmětech, kde se můžete společně inspirovat texty v přírodních vědách. Prožijte si přírodovědnou lekci pro 1. a 2. stupeň s ukázkou příležitostí pro rozvoj čtenářských a pisatelských dovedností. Budete společně sdílet inspiraci na podnětné oborové knihy a texty. Společně se pobavíte také o tom, jaké typy textů jsou předmětem sledování úspěšnosti čtenářských a přírodovědných dovedností českých žáků.

V listopadu se můžete těšit na seminář Mgr. Lenky Skýbové – Rozvoj čtenářské gramotnosti s využitím iPadu na 1. stupni ZŠ, který se zaměří na inovativní metody a nástroje pro podporu čtenářské gramotnosti žáku 1. stupně ZŠ s důrazem na efektivní využití dotykového zařízení iPad. Seznámíte se s konkrétními aplikacemi a strategiemi, které motivují žáky k četbě a posilují jejich schopnosti porozumění textu.

Jedním z dílčích nástrojů rozvoje čtenářské gramotnosti je školní knihovna a školní informační centrum. V našem projektu proto nezapomínáme ani na školní knihovníky. Ke konci měsíce května se uskuteční první ze čtyř plánovaných metodických setkání školních knihovníků, o kterém vás budeme brzy informovat.

Všechny aktivity nabízíme zdarma, proto se neváhejte přihlásit. Máte zájem i o jiná témata? Mrkněte se do našich katalogů vzdělávacích aktivit ZDE a ZDE.