Pokyny a informace k aktualizaci Strategického rámce MAP ORP Ostrava

Také v programovém období 2021 – 2027 je podmínkou pro čerpání prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ITI a jiných operačních programů, prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP (SR MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení.

V souvislosti s programovým obdobím 2021-2027 byly ze strany řídicího orgánu zavedeny nové „Tabulky“ strategického rámce investic, do kterých je nutno zapisovat nové projektové záměry a aktualizovat stávající projektové záměry, jejichž zařazení do SR MAP bude schvalovat Řídící výbor MAP ORP Ostrava III.

Aktuální verze SR MAP – seznamu investičních priorit ORP Ostrava je zveřejněna ZDE.

Do tabulek JE NUTNÉ, stejně jako v minulosti, zařadit jednak nové projektové záměry + aktualizované projektové záměry (změny je nutno označit červeným písmem v příslušné buňce, kde ke změně došlo).

Zřizovatelé vyplní údaje za nové a aktualizované projektové záměry do „Nové Tabulky“ pro nové programovací období za všechny své zřizované školy a odešlou tabulku v excelu na ksynek@ostrava.cz (zřizovatel zašle za všechny své školy aktualizované PZ a nové PZ souhrnně – týká se především městských obvodů).

Nové projektové záměry doplňte do přiložené tabulky (konkrétně pod uvedenou tabulku, řádky nových projektových záměrů jsou podbarveny zeleně).

Aktualizované údaje již zařazených projektových záměrů v tabulce označte ČERVENĚ. Při zasílání aktualizovaných projektových záměrů, prosím, uveďte v e-mailu vždy čísla řádků, pod kterým se tyto aktualizované PZ nacházejí v Nové tabulce SR MAP. Pokud byl již projekt uvedený ve strategickém rámci realizován, popř. je schválen ke spolufinancování, probíhá jeho realizace nebo realizován nebude, prosím uveďte tuto informaci, vč. pořadového čísla, pod kterým je tento projekt v nové tabulce strategického rámce uveden do emailu, ve kterém budete zasílat novou tabulku nových a aktualizovaných projektových záměrů na ksynek@ostrava.cz.

Základní informace k tabulkám investičních priorit – prezentace MŠMT

Souhlas zřizovatele

Opětovně je nutný souhlas zřizovatele ke každému PZ (příspěvkové organizace dokládají výpis z usnesení orgánu zřizovatele, popř. podpis zřizovatele), souhlas zřizovatele – naskenovat výpis z usnesení nebo zaslat datovou schránkou originál digitálně podepsané tabulky nebo zaslat podepsaný originál ze strany zřizovatele poštou, zasílejte na ksynek@ostrava.cz; popř. na adresu Bc. Karel Synek, DiS., Magistrát města Ostravy, odbor kultury a školství, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Souhlas zřizovatele je nutno dodat před aktualizací SR MAP, tedy před dnem jeho schválení Řídícím výborem MAP ORP Ostrava III.

Vysvětlivky k nové tabulce a další důležité informace

 • Identifikace školy – Je třeba uvést všechny školy, kterých se to týká a jejich identifikaci. Přestože někteří zřizovatelé, městské obvody, podávají jeden projekt (jednu žádost o dotaci) za více škol –tzn. do jednoho projektu je zařazeno více škol (například vybudování fyzikálních učeben na 5 školách), uvedete do tabulky všechny školy, kterých se projekt týká.
 • Typ projektu-vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi– jedná se i např. o výstavbu a rekonstrukci hřišť, tělocvičen, sportovišť apod. – s podmínkou, že po vyučování budou veřejně přístupné.
 • Obsah projektu – uveďte obecný popis (neuvádějte přesné počty zařízení a přesné popisy např. zařízení apod.)
 • Není možné ze vzoru tabulky odstraňovat předdefinované sloupce + rušit řádky. Před schválením PZ ze strany Řídicího výboru Vám budou doplněné údaje opětovně zaslány ke kontrole. Věnujte ji prosím pozornost.
 • Vyplnit všechny údaje v tabulce
 • U každého investičního záměru, který se bude ucházet o financování z IROP/fondů EU:
  • je třeba uvést všechny údaje, vč. odhadu podílu EFRR (85%, příklad vzorce je uveden v tabulce, stačí ho zkopírovat do příslušného řádku i sloupce),
  • musí být vyplněn křížek u typu projektu – vazba na některou z podporovaných oblastí; křížků/oblastí může být více. Prosíme o důsledné zvážení umístění křížků.
  • celkové výdaje projektuuvedená částka nemůže být při předložení záměru do výzvy IROP překročena!
 • IROP nefinancuje kmenové učebny (pouze CLLD)
 • Pokud bude projekt financovat obec, kraj, zřizovatel apod. – spolufinancování se nevyplňuje
 • Doplňkové aktivity (rekonstrukce hřiště, zázemí pro vnitřní a venkovní komunitní aktivity, zázemí pro ŠPP apod.) nelze realizovat jako samostatné projekty
 • Školní kluby a školní družiny – uvádět do záložky základní školy
 • ZUŠ – uvádět do záložky zájmové a neformální vzdělávání
 • Harmonogram uvedený u investičních záměrů je orientační.
 • Je-li dopad realizace projektu na MŠ i ZŠ (společné prostory, nelze rozlišit, kdo je bude více využívat), uveďte záměr na list MŠ i ZŠ.
 • Tabulky aktualizovaných investičních záměrů musí vždy obsahovat popis změn, které budou v tabulce červeně vyznačeny – barevně označit změny v rámci aktualizace PZ – do textu emailu pak uveďte čísla řádků, kde proběhla aktualizace a popis změny!
 • Na projektový záměr ve SR MAP, který nebude žadatelem uplatněn v žádosti o podporu celý, ale pouze částečně, nebude moci žadatel v budoucnu podat další žádost o podporu (máte-li např. zařazen projektový záměr na rekonstrukci více učeben, ale aktuálně chcete realizovat jen jednu z nich, v budoucnu již tento záměr na rekonstrukci zbývajících učeben nelze využít)

Slučování více projektových záměrů do jednoho předkládaného projektu/jedné žádosti o dotaci

Reakce na dotaz vznesený v rámci Konzultačního servisu IROP
„Co se týče tohoto dotazu, tak platí, že sloučení více projektových záměrů v MAP do jednoho projektu je možné. Rozhodující bude celková částka CZV za oba projektové záměry v MAP (v součtu). Tato částka nesmí být v žádosti o podporu překročena. Částky jednotlivých záměrů v žádosti o podporu nebude nutné dodržet za předpokladu, že budou splněny všechny plánované aktivity dle MAP. Pokud se tedy změní náklady jednotlivých záměrů v projektu z důvodu aktualizace cen, neměl by to být problém. Pakliže nebude jeden z projektových záměrů MAP zahrnut do žádosti o podporu celý, měl by to žadatel odůvodnit ve studii proveditelnosti. Na projektový záměr, který nebude žadatelem uplatněn v žádosti o podporu celý, ale pouze částečně, nebude moci žadatel v budoucnu podat další žádost o podporu.“ (platnost informace ke dni 21.07.2022)

Reakce na dotaz zaslaný MŠMT
„Pokud jde o způsob zanášení investičních záměrů do tabulek SR MAP, je to na vaší volbě. Při předložení samotného projektu do výzvy IROP bude nicméně třeba, aby tento projekt byl snadno identifikovatelný v rámci SR MAP. Pokud by informace neseděly, nešlo projekt v SR MAP dohledat, tak taková žádost neprojde procesem hodnocení. Musí sedět název školy a informace o ní, musí být uvedeny křížky dle příslušného zaměření, uvedený popis a výše CZV (uvedená částka je nepřekročitelná) musí také souhlasit. Dovedu si představit, že pokud by byly záměry 1 školy na více řádcích, v projektu pak bude např. uvedeno, že jde o investiční záměry č. X,Y,Z uvedené v SR MAP verze XX (součet CZV, křížky a vše ostatní bude souhlasit) a s ohledem na nějaké skutečnosti byly nakonec sloučeny do 1 projektu. Stejně tak si dovedu představit, že to bude v SR MAP v tabulce jen v 1 řádku jako 1 záměr (vše dohromady).“

Aktuální verzi strategického rámce naleznete na stránce Dokumenty MAP III v části Dokumenty KA 1.8 Místní akční plánování.

Prázdnou „novou“ tabulku k vyplnění, včetně pokynů, naleznete ZDE.